Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä kan­nat­taa taistella.

Pla­ti­na on digi­mark­ki­noin­nin erikoisosaaja

Pla­ti­na toteut­taa res­pon­sii­vi­set ja myy­vät verk­ko­si­vut ja verk­ko­kau­pat ammat­ti­tai­dol­la. Rää­tä­löim­me Face­book- ja Google-mai­nos­kam­pan­jat sekä haku­ko­neop­ti­moim­me sivus­tot tehokkaasti.

WordPress-koti­­si­­vut – plus­sat ja miinukset

Avoi­meen läh­de­koo­diin perus­tu­va WordPress on pitä­nyt sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen mää­räl­lis­tä ykkös­si­jaa jo vuo­sia, ja samal­la pai­kal­la se on edel­leen. Jo noin 28 % kai­kis­ta verk­ko­si­vuis­ta on teh­ty WordPress-poh­jal­le, ja esi­mer­kik­si vuon­na 2016 luo­tiin keskimäärin… 
Lue lisää

Mis­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muodostuu?

Hin­ta vai­kut­taa osto­pää­tök­siim­me usein enem­män kuin tie­dos­tam­me­kaan. Digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den koh­dal­la voi olla han­ka­lam­pi käsit­tää, mis­tä hin­ta koos­tuu. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu mones­ta osa­te­ki­jäs­tä, jois­ta suu­rin osa jää asiakkaalta… 
Lue lisää

Miten raken­ne­taan käyt­tä­jä­läh­töi­set koti­si­vut yritykselle?

Käyt­tä­jä­läh­töi­syys on men­nei­den vuo­sien muo­ti­ter­me­jä, mut­ta moder­nin klas­si­kon tapaan se ei ole pahem­min ikään­ty­nyt. Kun suun­ni­tel­laan koti­si­vut yri­tyk­sel­le käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den peri­aat­tei­ta nou­dat­taen, pääs­tään useim­mi­ten toi­mi­vaan lopputulokseen.… 
Lue lisää

Pla­ti­na — nopeam­pa­na, voi­mak­kaam­pa­na ja tehok­kaam­pa­na kuin kos­kaan — aina vain muu­ta­man klik­kauk­sen päässä.

Olem­me teh­neet säh­köi­ses­tä vies­tin­näs­tä älyt­tö­män help­poa asiak­kail­lem­me ja tavoit­teem­me onkin olla alan toi­mi­vin yri­tys säh­köi­sen asia­kas­hoi­don saralla.

Ter­ve­tu­loa asiak­kaak­si tule­vai­suu­den digitoimistoon!