Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä kan­nat­taa tais­tel­la.

Pla­ti­na on digi­mark­ki­noin­nin eri­kois­osaa­ja

Pla­ti­na toteut­taa res­pon­sii­vi­set ja myy­vät verk­ko­si­vut ja verk­ko­kau­pat ammat­ti­tai­dol­la. Laa­dim­me Face­book- ja Google-mai­nos­kam­pan­jat sekä haku­ko­neop­ti­moim­me sivus­tot tehok­kaas­ti.

Tar­kis­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­te­si!

Löy­tä­vät­kö asiak­kaat verk­ko­si­vuil­le­si? Näkyy­kö yri­tyk­se­si halua­mil­la­si hakusa­noil­la?

Kar­toi­tam­me sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den veloi­tuk­set­ta.

Aloi­ta net­ti­si­vu­jen teko suun­nit­te­lul­la

Digi­ta­li­soi­tu­mi­sen aika­kau­te­na on stan­dar­di, että jokai­nen yri­tys on löy­det­tä­vis­sä inter­ne­tin ihmeel­li­ses­tä maa­il­mas­ta. Ja mik­si­pä yri­tys ei haluai­si löy­tyä haku­ko­nei­den tulok­sis­ta? Laa­duk­kaat ja haku­ko­neop­ti­moi­dut sivut tuo­vat yri­tyk­sen sivuil­le poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ja lii­de­jä, ja sivut mak­sa­vat usein itsen­sä takai­sin nopeas­ti.

WordPress-koti­­si­­vut – plus­sat ja mii­nuk­set

Avoi­meen läh­de­koo­diin perus­tu­va WordPress on pitä­nyt sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen mää­räl­lis­tä ykkös­si­jaa jo vuo­sia, ja samal­la pai­kal­la se on edel­leen. Jo noin 28 % kai­kis­ta verk­ko­si­vuis­ta on teh­ty WordPress-poh­jal­le, ja esi­mer­kik­si vuon­na 2016 luo­tiin kes­ki­mää­rin…

Mis­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu?

Hin­ta vai­kut­taa osto­pää­tök­siim­me usein enem­män kuin tie­dos­tam­me­kaan. Digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den koh­dal­la voi olla han­ka­lam­pi käsit­tää, mis­tä hin­ta koos­tuu. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu mones­ta osa­te­ki­jäs­tä, jois­ta suu­rin osa jää asiak­kaal­ta…
Pla­ti­na — nopeam­pa­na, voi­mak­kaam­pa­na ja tehok­kaam­pa­na kuin kos­kaan — aina vain muu­ta­man klik­kauk­sen pääs­sä.
Olem­me teh­neet säh­köi­ses­tä vies­tin­näs­tä älyt­tö­män help­poa asiak­kail­lem­me ja tavoit­teem­me onkin olla alan toi­mi­vin yri­tys säh­köi­sen asia­kas­hoi­don saral­la.

Ter­ve­tu­loa asiak­kaak­si tule­vai­suu­den digi­toi­mis­toon!