Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä kan­nat­taa tais­tel­la.

Pla­ti­na on digi­mark­ki­noin­nin eri­kois­osaa­ja

Pla­ti­na toteut­taa res­pon­sii­vi­set ja myy­vät verk­ko­si­vut ja verk­ko­kau­pat ammat­ti­tai­dol­la. Rää­tä­löim­me Face­book- ja Google-mai­nos­kam­pan­jat sekä haku­ko­neop­ti­moim­me sivus­tot tehok­kaas­ti.

Mis­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu?

Hin­ta vai­kut­taa osto­pää­tök­siim­me usein enem­män kuin tie­dos­tam­me­kaan. Ostet­tiin sit­ten kah­vin­kei­tin, len­to­lip­pu tai tomaat­tia, hin­ta­la­pul­la on yleen­sä mer­ki­tys­tä. Digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den koh­dal­la voi olla han­ka­lam­pi käsit­tää, mis­tä hin­ta koos­tuu. Esi­mer­kik­si…
Lue lisää

Miten raken­ne­taan käyt­tä­jä­läh­töi­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le?

Käyt­tä­jä­läh­töi­syys on men­nei­den vuo­sien muo­ti­ter­me­jä, mut­ta moder­nin klas­si­kon tapaan se ei ole pahem­min ikään­ty­nyt. Kun suun­ni­tel­laan koti­si­vut yri­tyk­sel­le käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den peri­aat­tei­ta nou­dat­taen, pääs­tään useim­mi­ten toi­mi­vaan lop­pu­tu­lok­seen.…
Lue lisää

Net­ti­kau­pan perus­ta­mi­nen on las­ten­leik­kiä – entä sil­lä tie­naa­mi­nen?

Suo­mi on pul­lol­laan mitä moni­nai­sem­pia verk­ko­kaup­po­ja, puhu­mat­ta­kaan kan­sain­vä­li­sis­tä mark­ki­nois­ta. Ei mikään ihme: net­ti­kau­pan perus­ta­mi­nen on todel­la vai­va­ton­ta, ja halu­tes­saan kau­pan voi raken­taa jopa itse. Verk­ko­kau­pan avaa­mi­nen on kui­ten­kin vas­ta se kevyem­pi…
Lue lisää

Pla­ti­na — nopeam­pa­na, voi­mak­kaam­pa­na ja tehok­kaam­pa­na kuin kos­kaan — aina vain muu­ta­man klik­kauk­sen pääs­sä.

Me olem­me aina lähel­lä. Me Pla­ti­nas­sa siir­ryim­me käyt­tä­mään fyy­sis­ten asia­kas­käyn­tien sijaan vain puhe­lin­ta, video­ta­paa­mi­sia ja kuva­ruu­dun­ja­koa, joten olem­me jat­kos­sa yhtä lähel­lä Poris­sa, Hel­sin­gis­sä tai Tor­nios­sa ole­vaa asia­kas­tam­me; vain muu­ta­man klik­kauk­sen pääs­sä. Nyt voim­me pal­vel­la kaik­kial­la Suo­mes­sa yhtä tehok­kaas­ti.

Olem­me teh­neet säh­köi­ses­tä vies­tin­näs­tä älyt­tö­män help­poa asiak­kail­lem­me ja tavoit­teem­me onkin olla alan toi­mi­vin yri­tys säh­köi­sen asia­kas­hoi­don saral­la.

Ter­ve­tu­loa asiak­kaak­si tule­vai­suu­den digi­toi­mis­toon!