Blo­gi
WordPress-koti­si­vut – plus­sat ja mii­nuk­set

WordPress-koti­­si­­vut – plus­sat ja mii­nuk­set

Avoi­meen läh­de­koo­diin perus­tu­va WordPress on pitä­nyt sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen mää­räl­lis­tä ykkös­si­jaa jo vuo­sia, ja samal­la pai­kal­la se on edel­leen. Jo noin 28 % kai­kis­ta verk­ko­si­vuis­ta on teh­ty WordPress-poh­jal­le, ja esi­mer­kik­si vuon­na 2016 luo­tiin kes­ki­mää­rin…

Mis­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu?

Mis­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu?

Hin­ta vai­kut­taa osto­pää­tök­siim­me usein enem­män kuin tie­dos­tam­me­kaan. Digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den koh­dal­la voi olla han­ka­lam­pi käsit­tää, mis­tä hin­ta koos­tuu. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu mones­ta osa­te­ki­jäs­tä, jois­ta suu­rin osa jää asiak­kaal­ta…

Miten raken­ne­taan käyt­tä­jä­läh­töi­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le?

Miten raken­ne­taan käyt­tä­jä­läh­töi­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le?

Käyt­tä­jä­läh­töi­syys on men­nei­den vuo­sien muo­ti­ter­me­jä, mut­ta moder­nin klas­si­kon tapaan se ei ole pahem­min ikään­ty­nyt. Kun suun­ni­tel­laan koti­si­vut yri­tyk­sel­le käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den peri­aat­tei­ta nou­dat­taen, pääs­tään useim­mi­ten toi­mi­vaan lop­pu­tu­lok­seen.…

Net­ti­kau­pan perus­ta­mi­nen on las­ten­leik­kiä – entä sil­lä tie­naa­mi­nen?

Net­ti­kau­pan perus­ta­mi­nen on las­ten­leik­kiä – entä sil­lä tie­naa­mi­nen?

Suo­mi on pul­lol­laan mitä moni­nai­sem­pia verk­ko­kaup­po­ja, puhu­mat­ta­kaan kan­sain­vä­li­sis­tä mark­ki­nois­ta. Ei mikään ihme: net­ti­kau­pan perus­ta­mi­nen on todel­la vai­va­ton­ta, ja halu­tes­saan kau­pan voi raken­taa jopa itse. Verk­ko­kau­pan avaa­mi­nen on kui­ten­kin vas­ta se kevyem­pi…

OPTIMOI OR DIE! – Haku­ko­neop­ti­moin­ti on sivus­ton eli­neh­to

OPTIMOI OR DIE! – Haku­ko­neop­ti­moin­ti on sivus­ton eli­neh­to

Verk­ko­si­vu on vii­mei­sen pääl­le ja tar­jot­ta­va pal­ve­lu on koh­dal­laan, mut­ta ostos­ko­ri pölyt­tyy nur­kas­sa ja kävi­jä­las­ku­ri on alka­nut kai­vaa itsel­leen hau­taa. Taus­tal­la soi Schu­ber­tin jousi­kvin­tet­to. Googlen haku­tu­lok­sis­sa räm­mi­tään poh­ja­mu­dis­sa ensim­mäis­ten sivu­jen…

Blo­gin esit­te­ly

Pla­­ti­­na-blo­­gis­­ta löy­dät ajan­koh­tai­sia artik­ke­lei­ta digi­taa­li­sel­ta ken­täl­tä. Digi­mark­ki­noin­ti elää nope­aa kehi­tys­tä; mikä toi­mii tänään, ei vält­tä­mät­tä toi­mi huo­men­na.