%

suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää Face­boo­kia

Face­book-mai­non­ta tavoit­taa ihmi­set tehok­kaas­ti 

Face­book on Suo­mes­sa edel­leen suu­rin sosi­aa­li­sen median alus­ta: 75 % suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää Face­boo­kia. Yli puo­let täs­tä kävi­jä­mää­räs­tä vie­rai­lee Face­boo­kis­sa usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä.

Face­book on tehok­kaim­pia digi­mai­non­nan kana­via Suo­mes­sa. Kat­ta­van tavoit­ta­vuu­den lisäk­si mai­nok­sia pys­ty­tään koh­den­ta­maan tar­vit­taes­sa erit­täin tar­kas­ti esi­mer­kik­si kiin­nos­tus­ten­koh­tei­den, har­ras­tus­ten ja vaik­ka ikä­ryh­mien mukaan. Face­book-mai­non­ta on lisäk­si hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta: sen avul­la tavoi­te­taan suu­ri jouk­ko poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mal­til­li­sel­la­kin bud­je­til­la

Face­book-mai­non­taa kan­nat­taa hyö­dyn­tää lähes kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa: se toi­mii tehok­kaas­ti esi­mer­kik­si näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa, kam­pan­jois­sa ja uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa.

Face­book-mai­non­nan edut: 

  • Kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jon­ka tulok­set ovat tar­kas­ti mitat­ta­vis­sa.
  • Face­boo­kil­la on lähes kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta käyt­tä­jää, joil­le pys­ty­tään koh­den­ta­maan mai­nok­sia hyvin­kin tar­kas­ti esi­mer­kik­si kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­den perus­teel­la.
  • Moni­puo­li­set mai­nos­tyy­pit: mai­nok­sis­sa voi käyt­tää esi­mer­kik­si yhtä tai useam­paa kuvaa, video­ta tai tuo­te­ka­rusel­lia.
  • Ket­te­rä alus­ta, nopei­ta tulok­sia. Ihan­teel­li­nen esi­mer­kik­si kam­pan­joi­hin ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen.

Ins­ta­gram-mai­non­ta

Ins­ta­gram-mai­non­ta toteu­te­taan samal­la väli­neel­lä Face­book-mai­non­nan kans­sa. Se voi­daan yhdis­tää Face­book-mai­non­taan, tai vaih­toeh­toi­ses­ti mark­ki­noi­da pel­käs­tään Ins­ta­gra­mis­sa. Ins­ta­gram toi­mii eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pien ylei­sö­jen tavoit­ta­mi­ses­sa ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa.