Google-

mai­non­ta

Google-mai­non­ta eli hakusa­na­mai­non­ta tuo nopei­ta tulok­sia

 

Google-mai­non­ta on haku­ko­ne­mai­non­taa: kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii tie­toa Googles­ta, ensim­mäi­sil­lä sivuil­la näkyy orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten lisäk­si mai­nok­sia kysei­seen hakuun liit­tyen. Google AdWords mah­dol­lis­taa mai­nos­ten näyt­tä­mi­sen vali­tuil­la hakusa­noil­la. Google-mai­non­nan hin­noit­te­lu toi­mii klik­kaus­pe­ri­aat­teel­la: mak­sat tie­tyn sum­man sil­loin, kun mai­nos­ta kli­ka­taan. AdWords-mai­non­nal­la saa­vu­te­taan tulok­sia nopeas­ti ja tehok­kaas­ti.

Google-mai­non­nan etu­ja:

  • Mai­nos­tat niil­le, jot­ka jo etsi­vät tar­joa­maa­si tuot­tee­seen tai pal­ve­luun liit­ty­vää tie­toa.
  • Vaik­ka mai­nos­ta ei kli­kat­tai­si, se näkyy joka ker­ta, kun sil­le mää­ri­tet­ty­jä hakusa­no­ja käy­te­tään.
  • Tulok­set ovat mitat­ta­via ja nii­tä saa­daan nopeas­ti.
  • Jos ala on esi­mer­kik­si kovin kil­pail­tu ja/tai kil­pai­li­joi­na on suu­ria toi­mi­joi­ta, voi olla vai­kea pääs­tä ensim­mäi­sil­le haku­tu­los­si­vuil­le haku­ko­neop­ti­moin­nin kei­noin. Google-mai­non­nal­la voi­daan saa­vut­taa näky­vyyt­tä näi­den yli.

Pla­ti­na Google-mai­non­nan toteut­ta­ja­na

Tar­joa­mam­me Google-mai­non­ta kes­kit­tyy tar­kas­ti valit­tui­hin, ana­ly­soi­tui­hin avain­sa­noi­hin ja hiot­tui­hin mai­nos­teks­tei­hin mas­sa­vaih­toeh­to­jen sijaan. Meil­le on tär­ke­ää, että sivus­tol­le ohjau­tuu poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, ei pel­käs­tään kävi­jöi­tä. Seu­raam­me mai­non­nan tulok­sia ja opti­moim­me kam­pan­joi­ta aktii­vi­ses­ti kävi­jäs­ta­tis­tii­kan perus­teel­la.

Mai­non­nan onnis­tu­mi­seen liit­tyy oleel­li­ses­ti myös las­keu­tu­mis­si­vun laa­tu. Tar­joam­me apua las­keu­tu­mis­si­vun opti­moin­tiin, jot­ta asia­kas­ko­ke­mus oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä.

Toteu­tam­me Google-mai­non­taa pää­asias­sa haku­ver­kos­tos­sa teks­ti­mai­nok­si­na ja display-ver­kos­tos­sa ban­ne­ri­mai­nok­si­na.