Hin­ta vai­kut­taa osto­pää­tök­siim­me usein enem­män kuin tie­dos­tam­me­kaan. Digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den koh­dal­la voi olla han­ka­lam­pi käsit­tää, mis­tä hin­ta koos­tuu. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu mones­ta osa­te­ki­jäs­tä, jois­ta suu­rin osa jää asiak­kaal­ta näky­mät­tö­miin.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti, eli verk­ko­si­vun tai -sivus­ton näky­vyy­den paran­ta­mi­nen Googlen haku­tu­lok­sis­sa, voi kuu­los­taa ker­ta­kei­kal­ta. Ana­ly­soi­daan sivus­ton kun­to, vali­taan opti­moi­ta­va sisäl­tö, muo­ka­taan se haku­ko­neil­le sopi­vak­si, kor­ja­taan sivus­ton raken­net­ta ja kuvia, kir­joi­te­taan alt-teks­tit, hoi­de­taan lin­ki­tyk­set… Sii­nä se? Ei. Pysäh­ty­nei­syys on myrk­kyä haku­ko­ne­nä­ky­vyy­del­le.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta koos­tuu jat­ku­vas­ta pro­ses­sin yllä­pi­tä­mi­ses­tä

On tot­ta, että suu­rin työ haku­ko­neop­ti­moin­tiin tapah­tuu pro­ses­sin ensim­mäis­ten 1–2 kuu­kau­den aika­na, ja tämän vuok­si osa toi­mis­tois­ta on otta­nut käyt­töön aloi­tus­ku­lut. Mik­si sii­tä kui­ten­kin las­ku­te­taan kuu­kausit­tain?

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on pit­kä­kes­toi­nen pro­ses­si, sil­lä ker­ran saa­vu­tet­tu haku­ko­ne­nä­ky­vyys ei ole vakio. Haku­tu­lok­set elä­vät jat­ku­vas­ti samois­ta hakusa­nois­ta kil­pai­le­vien suo­rit­ta­mien haku­ko­neop­ti­moin­ti­toi­men­pi­tei­den perus­teel­la. Jat­ku­va kil­pai­li­ja­seu­ran­ta on olen­nai­nen osa haku­ko­neop­ti­moin­tia: kil­pai­li­joi­den peli­liik­kei­siin on pys­tyt­tä­vä rea­goi­maan, sil­lä he toden­nä­köi­ses­ti rea­goi­vat omii­si.

Jot­ta haku­ko­neet pitäi­si­vät sivus­tos­ta, siel­lä on tapah­dut­ta­va jota­kin. Uuden sisäl­lön, kuten blo­gi­kir­joi­tus­ten, jul­kai­se­mi­nen on tehok­kaim­pia kei­no­ja sivus­ton pitä­mi­seen aktii­vi­se­na ja “tuo­ree­na”. Sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuo­tan­to syö tun­te­ja, mut­ta sii­hen kan­nat­taa käyt­tää aikaa: sisäl­tö on nimit­täin tär­keim­piä kei­no­ja, jol­la voi­daan vai­kut­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den nos­ta­mi­seen. Haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta koos­tuu täs­sä tapauk­ses­sa joko asiak­kaal­le vali­tuis­ta rele­van­teis­ta ja pal­jon hae­tuis­ta sanois­ta sekä nii­den ja nii­hin liit­ty­vien kil­pai­li­joi­den sisäl­lön ana­ly­soin­nis­ta tai var­si­nai­ses­ta haku­ko­neop­ti­moi­dun sisäl­lön kir­joit­ta­mi­ses­ta.

Haku­ko­neop­ti­moin­tia ei voi­da suo­rit­taa ilman työ­ka­lu­ja. Nii­den jou­kos­sa on monia, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää ilmai­sek­si, kuten Google AdWords. Sen käyt­tä­mi­seen riit­tää pel­käs­tään Google-tili. Tehok­kaa­seen opti­moin­tiin tar­vi­taan kui­ten­kin myös jokin mak­sul­li­sis­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin yleis­työ­ka­luis­ta, ja haku­ko­neop­ti­moin­nin hin­ta muo­dos­tuu myös sii­tä.

DIY-haku­ko­neop­ti­moin­ti vs. ostet­tu opti­moin­ti

Haku­ko­neop­ti­moin­nin ostoa har­kit­taes­sa monia mie­ti­tyt­tää var­mas­ti se, pys­tyi­si­kö itse hoi­ta­maan asian. Vas­taus on ehdot­to­mas­ti kyl­lä, jos aikaa ja halua riit­tää. Vaik­ka haku­ko­neop­ti­moin­ti on laa­ja, jat­ku­vas­ti elä­vä koko­nai­suus, ei se kui­ten­kaan ole sala­tie­det­tä. Lähes kuka tahan­sa voi oppia sitä, jos kiin­nos­tus­ta, aikaa ja resurs­se­ja löy­tyy.

Jos haku­ko­neop­ti­moin­ti kui­ten­kin hoi­de­taan huo­nos­ti tai ns. vasem­mal­la kädel­lä, ei sivu vält­tä­mät­tä pysy edes enti­sel­lä pai­kal­laan. Vää­rin suo­ri­te­tus­ta haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta seu­raa Googlen bit­ti­ruos­kan sival­lus, joka voi pahim­mil­laan joh­taa sivus­ton mus­ta­lis­taa­mi­seen.

Tekee­pä opti­moin­tia sit­ten itse tai ostaa digi­toi­mis­tos­ta, fak­ta on, että haku­ko­neop­ti­moin­tiin kuluu työ­tun­te­ja. Hin­ta on siis suo­raan ver­ran­nol­li­nen haku­ko­neop­ti­moin­tiin käy­tet­tyyn aikaan: mitä enem­män aikaa sii­hen pys­ty­tään lait­ta­maan, sitä parem­min saa­vu­te­taan myös tulok­sia.