Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä kan­nat­taa tais­tel­la.

Nume­rot ker­to­vat totuu­den.

%

Google-hauis­ta teh­dään mobii­li­lait­teil­la.

%

kulut­ta­jis­ta tekee Google-haun kau­pas­sa olles­saan.

%

Google-käyt­tä­jis­tä klik­kaa mie­luum­min orgaa­nis­ta haku­tu­los­ta kuin mai­nos­ta.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti eli SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion)

Haku­ko­neop­ti­moin­ti tar­koit­taa sivus­ton sisäl­lön muok­kaa­mis­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­sek­si. Oikein suo­ri­te­tul­la haku­ko­neop­ti­moin­nil­la saa­daan sivus­tol­le ihmi­siä, jot­ka ovat jo val­miik­si kiin­nos­tu­nei­ta tar­joa­mas­ta­si pal­ve­lus­ta tai tuot­tees­ta. Näin sivus­tol­le ohjau­tuu myös enem­män mak­sa­via asiak­kai­ta satun­nais­ten vie­rai­li­joi­den sijaan.

Pel­käs­tään Suo­mes­sa teh­dään yli 30 mil­jo­naa Google-hakua joka päi­vä. Val­tao­sa täs­tä lii­ken­tees­tä pysäh­tyy ensim­mäi­sel­le tai vii­meis­tään toi­sel­le hakusi­vul­le. Haku­ko­neet pyr­ki­vät näyt­tä­mään tie­toa janoa­val­le mah­dol­li­sim­man rele­vant­te­ja haku­tu­lok­sia arvo­val­tai­sil­ta sivus­toil­ta, ja tähän pys­ty­tään vai­kut­ta­maan haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on koko­nais­val­tai­nen, pit­kä­kes­toi­nen pro­ses­si. Sil­lä saa­vu­te­tut tulok­set eivät näy yhdes­sä yös­sä, vaan usein vas­ta kah­den-kol­men kuu­kau­den pääs­tä. Teho­kas ja oikein teh­ty opti­moin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta: se on erit­täin tuot­ta­va ja pit­kään vai­kut­ta­va inves­toin­ti. Haku­ko­nep­ti­moin­nin avul­la sivus­tol­le ohjau­tu­va lii­ken­ne on mak­su­ton­ta.

 

Hakukoneoptimointi top 5

Sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­ti on kan­nat­ta­va rat­kai­su, kos­ka:

  1. Opti­moin­nil­la saa­vu­te­taan mer­kit­tä­vää kil­pai­lue­tua. Aina löy­tyy yri­tyk­siä, jot­ka eivät mie­les­tään haku­ko­neop­ti­moin­tia tar­vit­se.
  2. Haku­ko­neop­ti­moin­ti tavoit­taa ihmi­set, jot­ka ovat jo kiin­nos­tu­nei­ta tar­joa­mas­ta­si tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta.
  3. Haku­ko­neop­ti­moin­nin ROI (sijoi­te­tun pää­oman tuot­to) on par­hai­ta koko mark­ki­noin­nin saral­la.
  4. Opti­moin­ti vah­vis­taa brän­diä.
  5. Haku­ko­neop­ti­moin­nin vai­ku­tuk­set ovat pit­kä­kes­toi­sia.

Pla­ti­na haku­ko­neop­ti­moin­nin toteut­ta­ja­na

Opti­moim­me sivus­to­si yksi­löl­li­ses­ti, tark­kaan ana­ly­soi­tu­ja avain­sa­no­ja käyt­täen. Emme käy­tä kysee­na­lai­sia oiko­tei­tä, vaan pyrim­me raken­ta­maan kes­tä­viä, pit­kään vai­kut­ta­via rat­kai­su­ja. Kuu­kausit­tai­sen rapor­toin­nin ansios­ta voit tar­kas­tel­la ja ver­tail­la tulok­sia, ja pysyt tie­toi­se­na sivus­ton tilan­tees­ta.

Opti­moim­me sekä sivus­to­ja että verk­ko­kaup­po­ja, ja hin­noit­te­lu riip­puu avain­sa­no­jen mää­räs­tä. Täy­tä alla ole­va loma­ke, niin kar­toi­tam­me sivus­to­si tilan­teen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den suh­teen ilmai­sek­si.

Ilmai­nen sivus­to­kar­toi­tus!

Löy­tä­vät­kö asiak­kaat verk­ko­si­vuil­le­si? Näkyy­kö yri­tyk­se­si halua­mil­la­si hakusa­noil­la?

Kar­toi­tam­me sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den veloi­tuk­set­ta.

Täy­tä loma­ke ja sel­vi­tä sivus­to­si tilan­ne:

15 + 11 =