Käyt­tä­jä­läh­töi­syys on men­nei­den vuo­sien muo­ti­ter­me­jä, mut­ta moder­nin klas­si­kon tapaan se ei ole pahem­min ikään­ty­nyt. Kun suun­ni­tel­laan koti­si­vut yri­tyk­sel­le käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den peri­aat­tei­ta nou­dat­taen, pääs­tään useim­mi­ten toi­mi­vaan lop­pu­tu­lok­seen. Käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den yle­vä­nä pää­mää­rä­nä on tavoit­taa ide­aa­li­nen käyt­tö­ko­ke­mus, ja se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, kuin­ka hyvin tar­jot­tu tuo­te tai pal­ve­lu vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­siin.

Käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den pyra­mi­di – vii­si perus­pi­la­ria

Käyt­tö­ko­ke­mus raken­tuu Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön Käyt­tä­jä­läh­töi­syys verk­ko­pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa -sel­vi­tyk­sen mukaan vii­des­tä perus­pi­la­ris­ta: Laadukkaat kotisivut yritykselle käytännönläheisellä suunnittelulla. Löy­det­tä­vyy­del­lä tar­koi­te­taan sitä, miten sekä ihmi­set että haku­ko­neet löy­tä­vät sivus­tol­le. Se käsit­tää siis haku­ko­neop­ti­moin­nin sekä mark­ki­noin­nin ja tie­dot­ta­mi­sen. Kun raken­ne­taan koti­si­vut yri­tyk­sel­le, toi­mii löy­det­tä­vyys perus­ta­na.

Luo­tet­ta­vuus puo­les­taan tar­koit­taa sivus­ton tie­to­tur­vaa, toi­mi­vuut­ta ja vir­heet­tö­myyt­tä. Voi­ko käyt­tä­jä luot­taa sii­hen, että sivus­to on tur­val­li­nen? Myös orga­ni­saa­tion luo­tet­ta­vuus tukee vah­vas­ti tätä pila­ria.

Olen­nai­suus tar­koit­taa sivus­ton vas­taa­mis­ta asiak­kaan tar­pei­siin. Onko tie­to rele­vant­tia, ajoi­tus oikea-aikai­nen, miten sivus­to sovel­tuu kysei­seen käyt­tö­ti­lan­tee­seen?

Käy­tet­tä­vyy­den koh­dal­la on hyvä poh­tia, miten asiak­kaan osaa­mi­nen ja sivus­ton käy­tet­tä­vyys koh­taa­vat. Kuin­ka help­po­käyt­töi­nen sivus­to on, ja kuin­ka nopeas­ti sitä oppii käyt­tä­mään?

Pyra­mi­din hui­pul­la keik­kuu koke­mus. Se liit­tyy suo­raan sii­hen, mitä käyt­tä­jä sivul­la vie­rail­les­saan tun­tee. Mitä hän arvos­taa ylei­ses­ti, ja mitä odot­taa tar­jot­ta­val­ta pal­ve­lul­ta? Jos sivus­to onnis­tuu tar­joa­maan posi­tii­vi­sen koke­muk­sen, on käyt­tä­jän paluu sivus­tol­le huo­mat­ta­vas­ti toden­nä­köi­sem­pää.

Toi­mi­vim­mat koti­si­vut yri­tyk­sel­le – tun­ne koh­de­ryh­mä­si

Koh­de­ryh­män tun­te­mus on ken­ties tär­kein avain käyt­tä­jä­läh­töis­ten koti­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa. Liik­keel­le kan­nat­taa läh­teä jo ole­mas­sa ole­van mate­ri­aa­lin kar­toit­ta­mi­ses­ta. Taus­ta­ma­te­ri­aa­liin, kuten asia­kas­pa­laut­tei­siin ja vas­taa­vis­ta pal­ve­luis­ta jul­kais­tui­hin raport­tei­hin ja tilas­toi­hin tutus­tu­mi­sel­la saa­daan yleis­kä­si­tys tar­peis­ta sekä kehi­tys- ja ongel­ma­koh­dis­ta. Se ker­too myös, mis­tä kan­nat­taa vie­lä hank­kia lisää tie­toa. Hyö­dyl­li­sin tie­to koh­de­ryh­män tai -ryh­mien tar­peis­ta irto­aa useim­mi­ten yri­tyk­sen sisäl­tä, asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa työs­ken­te­le­vil­tä.

Käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sel­la saa­daan syven­tä­vää tie­toa koh­de­ryh­mis­tä, ja se tukee sivus­ton raken­ta­mis­ta koko­nai­suu­des­saan. Sen avul­la sel­vi­te­tään laa­ja-alai­sem­min käyt­tä­jien tot­tu­muk­sia, pal­ve­lun käyt­tö­ta­po­ja ja sii­hen koh­dis­tu­via toi­vei­ta ja tar­pei­ta. Käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­ses­ta voi lukea enem­män esi­mer­kik­si Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön rapor­tis­ta (PDF-tie­dos­to). Pie­nel­lä yri­tyk­sel­lä ei ole usein resurs­se­ja koko­nais­val­tai­sen käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­seen, mut­ta tar­pei­den kar­toit­ta­mi­sel­la ja ole­mas­sa ole­van tie­don hyö­dyn­tä­mi­sel­lä pääs­tään jo pit­käl­le. Kun tähän yhdis­te­tään osaa­van suun­nit­te­li­jan raken­ta­mat, tek­ni­ses­ti toi­mi­vat verk­ko­si­vut, pää­dy­tään toden­nä­köi­ses­ti käyt­tä­jiä aidos­ti pal­ve­le­vaan lop­pu­tu­lok­seen.

Toi­mi­vat­ko ole­mas­sa ole­vat verk­ko­si­vusi käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti?

Jos yri­tyk­sel­lä on jo koti­si­vut, mut­ta ne eivät pal­ve­le enää tar­koi­tus­taan, on uudis­tuk­sen aika. Asian­tun­ti­ja-arvioil­la saa­daan hel­pos­ti sel­vil­le, riit­tää­kö sivu­jen uudis­ta­mi­nen van­hal­la poh­jal­la, vai kan­nat­taa­ko sivut raken­taa koko­naan uudel­leen. Samal­la saa­daan sel­vil­le sivus­ton pää­ke­hi­tys­koh­dat ja mah­dol­li­set käy­tet­tä­vyy­son­gel­mat. Asian­tun­ti­ja ker­too myös, miten käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­ni­tel­ma voi­daan käy­tän­nös­sä toteut­taa sivus­tol­la.

Toi­mi­vim­mat koti­si­vut yri­tyk­sel­le saa­daan toteu­tet­tua käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den peri­aat­tei­ta nou­dat­taen.