Käyttäjälähtöisyys on menneiden vuosien muotitermejä, mutta modernin klassikon tapaan se ei ole pahemmin ikääntynyt. Kun suunnitellaan kotisivut yritykselle käyttäjälähtöisyyden periaatteita noudattaen, päästään useimmiten toimivaan lopputulokseen. Käyttäjälähtöisyyden ylevänä päämääränä on tavoittaa ideaalinen käyttökokemus, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka hyvin tarjottu tuote tai palvelu vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Käyttäjälähtöisyyden pyramidi – viisi peruspilaria

Käyttökokemus rakentuu Valtiovarainministeriön Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa -selvityksen mukaan viidestä peruspilarista: Laadukkaat kotisivut yritykselle käytännönläheisellä suunnittelulla. Löydettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten sekä ihmiset että hakukoneet löytävät sivustolle. Se käsittää siis hakukoneoptimoinnin sekä markkinoinnin ja tiedottamisen. Kun rakennetaan kotisivut yritykselle, toimii löydettävyys perustana.

Luotettavuus puolestaan tarkoittaa sivuston tietoturvaa, toimivuutta ja virheettömyyttä. Voiko käyttäjä luottaa siihen, että sivusto on turvallinen? Myös organisaation luotettavuus tukee vahvasti tätä pilaria.

Olennaisuus tarkoittaa sivuston vastaamista asiakkaan tarpeisiin. Onko tieto relevanttia, ajoitus oikea-aikainen, miten sivusto soveltuu kyseiseen käyttötilanteeseen?

Käytettävyyden kohdalla on hyvä pohtia, miten asiakkaan osaaminen ja sivuston käytettävyys kohtaavat. Kuinka helppokäyttöinen sivusto on, ja kuinka nopeasti sitä oppii käyttämään?

Pyramidin huipulla keikkuu kokemus. Se liittyy suoraan siihen, mitä käyttäjä sivulla vieraillessaan tuntee. Mitä hän arvostaa yleisesti, ja mitä odottaa tarjottavalta palvelulta? Jos sivusto onnistuu tarjoamaan positiivisen kokemuksen, on käyttäjän paluu sivustolle huomattavasti todennäköisempää.

Toimivimmat kotisivut yritykselle – tunne kohderyhmäsi

Kohderyhmän tuntemus on kenties tärkein avain käyttäjälähtöisten kotisivujen suunnittelussa. Liikkeelle kannattaa lähteä jo olemassa olevan materiaalin kartoittamisesta. Taustamateriaaliin, kuten asiakaspalautteisiin ja vastaavista palveluista julkaistuihin raportteihin ja tilastoihin tutustumisella saadaan yleiskäsitys tarpeista sekä kehitys- ja ongelmakohdista. Se kertoo myös, mistä kannattaa vielä hankkia lisää tietoa. Hyödyllisin tieto kohderyhmän tai -ryhmien tarpeista irtoaa useimmiten yrityksen sisältä, asiakasrajapinnassa työskenteleviltä.

Käyttäjätutkimuksella saadaan syventävää tietoa kohderyhmistä, ja se tukee sivuston rakentamista kokonaisuudessaan. Sen avulla selvitetään laaja-alaisemmin käyttäjien tottumuksia, palvelun käyttötapoja ja siihen kohdistuvia toiveita ja tarpeita. Käyttäjätutkimuksen toteuttamisesta voi lukea enemmän esimerkiksi Valtiovarainministeriön raportista (PDF-tiedosto). Pienellä yrityksellä ei ole usein resursseja kokonaisvaltaisen käyttäjätutkimuksen toteuttamiseen, mutta tarpeiden kartoittamisella ja olemassa olevan tiedon hyödyntämisellä päästään jo pitkälle. Kun tähän yhdistetään osaavan suunnittelijan rakentamat, teknisesti toimivat verkkosivut, päädytään todennäköisesti käyttäjiä aidosti palvelevaan lopputulokseen.

Toimivatko olemassa olevat verkkosivusi käyttäjälähtöisesti?

Jos yrityksellä on jo kotisivut, mutta ne eivät palvele enää tarkoitustaan, on uudistuksen aika. Asiantuntija-arvioilla saadaan helposti selville, riittääkö sivujen uudistaminen vanhalla pohjalla, vai kannattaako sivut rakentaa kokonaan uudelleen. Samalla saadaan selville sivuston pääkehityskohdat ja mahdolliset käytettävyysongelmat. Asiantuntija kertoo myös, miten käyttäjälähtöinen suunnitelma voidaan käytännössä toteuttaa sivustolla.

Toimivimmat kotisivut yritykselle saadaan toteutettua käyttäjälähtöisyyden periaatteita noudattaen.