Net­ti­si­vut raken­ne­taan rää­tä­löi­dys­ti

Digi­ta­li­soi­tu­mi­sen aika­kau­te­na on stan­dar­di, että jokai­nen yri­tys on löy­det­tä­vis­sä inter­ne­tin ihmeel­li­ses­tä maa­il­mas­ta. Ja mik­si­pä yri­tys ei haluai­si löy­tyä haku­ko­nei­den tulok­sis­ta? Laa­duk­kaat ja haku­ko­neop­ti­moi­dut sivut tuo­vat yri­tyk­sen sivuil­le poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ja lii­de­jä, ja sivut mak­sa­vat usein itsen­sä takai­sin nopeas­ti.

Kuin­ka net­ti­si­vu­jen teko sit­ten oikein tapah­tuu? Ohjel­moin­nis­ta ja suun­nit­te­lus­ta tie­tä­mät­tö­mäl­lä voi olla monen­lai­sia mie­li­ku­via sii­tä, mitä tapah­tuu sivu­jen taus­tal­la, miten sivut toi­mi­vat ja miten sel­lai­set voi raken­taa. Verk­ko on pul­lol­laan “koti­si­vu­ko­nei­ta”, joil­la net­ti­si­vu­jen teko on hel­pom­paa. Todel­li­suus laa­duk­kai­den ja haku­ko­neop­ti­moi­tu­jen sivu­jen suh­teen ero­aa kui­ten­kin pal­jon tar­jol­la ole­vis­ta val­mis­pa­ke­teis­ta.

Kun verk­ko­si­vut raken­ne­taan alus­ta asti ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta ja rää­tä­löi­dään asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan, pääs­tään par­haa­seen mah­dol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen.

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty

Kuten muis­sa­kin pro­jek­teis­sa, suun­nit­te­lu on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta pro­jek­tin lopuk­si on saa­tu val­miik­si sitä mitä on läh­det­ty teke­mään. Ilman suun­ni­tel­maa toteu­tet­tu pro­jek­ti voi hyvin usein olla lop­pu­jen lopuk­si kaik­kea muu­ta kuin mitä aja­tel­tiin. Net­ti­si­vu­jen teko vaa­tii hyvää suun­nit­te­lua. On vält­tä­mä­tön­tä, että sivut teh­dään yri­tyk­sen tar­pei­ta ja ilmet­tä vas­taa­vik­si, eikä men­nä aina siel­tä mis­sä aita on mata­lin.

Aivan kuten yri­tyk­sen jul­ki­si­vun, on net­ti­si­vu­jen myös hyvä näyt­tää hou­kut­te­le­val­ta ja siis­til­tä. Verk­ko­si­vu­jen raken­ta­mi­nen on kehit­ty­nyt 2000-luvun alus­ta läh­tien kolos­saa­li­sen pal­jon, ja pian voi­daan jo sanoa että “vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na”, kun läh­de­tään miet­ti­mään sivu­jen ulkoa­sua ja toi­min­nal­li­suuk­sia. Mui­ta­kin rajo­ja kui­ten­kin on, ja yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä on sivu­jen lataus­no­peus ja res­pon­sii­vi­suus. Jäl­kim­mäi­nen tar­koit­taa siis sitä, että lai­te­tyy­pis­tä (tie­to­ko­ne, tablet­ti, puhe­lin) riip­pu­mat­ta sivut toi­mi­vat hyvin ja mukau­tu­vat lait­teen näy­töl­le.

Verkkosivujen teko

Net­ti­si­vu­jen teko: Kol­me suur­ta

Verk­ko­si­vut voi­daan raken­taa yliam­pu­van upeik­si, mut­ta täl­löin sivu­jen käy­tän­nöl­li­syys ja toi­mi­vuus kär­sii kovan kolauk­sen. On siis löy­det­tä­vä kul­tai­nen kes­ki­tie kol­men suu­ren omi­nai­suu­den välil­lä. Nämä ovat ulkoa­su, käy­tän­nöl­li­syys ja res­pon­sii­vi­suus. Kaik­ki osa-alu­eet ovat vält­tä­mät­tö­miä. Mikä­li jokin osa-alue on hei­kom­pi kuin muut, tulee tämä näky­mään asia­kas­vir­ras­sa. Jos kysees­sä on esi­mer­kik­si hitaal­la verk­ko­yh­tey­del­lä sivu­ja tie­to­ko­neel­la selan­nut tai kän­ny­käl­lä kii­rees­sä selail­lut asia­kas, tai jos sivu­jen ulkoa­su ei miel­ly­tä, lop­pu­tu­los on usein sama. Asia­kas pois­tuu sivuil­ta, muka­naan poten­ti­aa­li­nen lii­di tai kaup­pa.

Sivu­jen pitää siis näyt­tää hyväl­tä ja sel­keäl­tä, mut­ta edus­taa kui­ten­kin yri­tyk­sen ilmet­tä. Sivu­jen on toi­mit­ta­va luo­tet­ta­vas­ti, mikä tukee osal­taan ulkoa­sun sel­keyt­tä. Mobii­li­lait­teil­la teh­tä­vien haku­jen mää­rä esi­mer­kik­si Googles­sa on räjäh­tä­nyt, ja jo yksin täs­tä syys­tä on sivu­jen olta­va res­pon­sii­vi­set ja tuet­ta­va mobii­li­lait­tei­ta.