Pal­ve­lut

Verk­ko­si­vut

Verk­ko­si­vus­to on yri­tyk­sen par­hai­ta mai­nok­sia, sil­lä lähes jokai­nen osto- ja tie­don­ha­ku­pro­ses­si alkaa Google-haul­la. Nyky­ai­kai­nen, toi­mi­va ja tyy­li­käs sivus­to on tehok­kaim­pia kei­no­ja…

Verk­ko­kaup­pa

Verk­ko­kau­pan tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia sekä asiak­kaan että omis­ta­jan kan­nal­ta ovat tur­val­li­suus, nopeus ja käy­tän­nöl­li­syys. Kun tähän lisä­tään tyy­li­käs ulkoa­su…

Haku­ko­neop­ti­moin­ti

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan sivus­ton sisäl­lön muok­kaa­mis­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­sek­si. Oikein suo­ri­te­tul­la opti­moin­nil­la saa­daan sivus­tol­le mak­sa­via asiak­kai­ta…

Face­book — mai­non­ta

Face­book on Suo­mes­sa edel­leen suu­rin sosi­aa­li­sen median alus­ta: 75 % suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää Face­boo­kia. Yli puo­let täs­tä kävi­jä­mää­räs­tä vie­rai­lee Face­boo­kis­sa usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä…

Google — mai­non­ta

AdWords-mai­non­ta on Googlen haku­ko­ne­mai­non­taa: kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas etsii tie­toa Googles­ta, ensim­mäi­sil­lä sivuil­la näkyy orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten lisäk­si…