Olet­ko sinä etsi­mäm­me hyvä tyyp­pi?

Etsi­tään hyviä tyyp­pe­jä ja rau­dan­ko­via osaa­jia!

Hake­mam­me osaa­jat ovat taval­li­sia, ren­to­ja, haus­ko­ja ja ammat­ti­tai­toi­sia tyyp­pe­jä. Jos tie­dät sopi­va­si kuvauk­seen, niin älä aikai­le lähet­tää vapaa­muo­tois­ta hake­mus­ta­si meil­le. Vaik­ka emme juu­ri sil­lä het­kel­lä oli­si­kaan palk­kaa­mas­sa, niin kat­som­me tark­kaan läpi jokai­sen hake­muk­sen ja pidäm­me kai­ken muis­tis­sa.

Etsim­me täl­lä het­kel­lä osaa­jia, joil­la on erin­omai­ses­ti hal­lus­saan yksi tai useam­pi seu­raa­vis­ta tai­dois­ta:

HTML + CSS
PHP
JavaSc­ript
Web-ana­ly­tiik­ka
Haku­ko­neop­ti­moin­ti
Graa­fi­nen osaa­mi­nen (InDe­sign, Illustra­tor, Pho­toS­hop)

Hake­muk­set säh­kö­pos­tit­se: rek­ry( a )digiplatina.fi

Työ­päi­vät ovat kii­rei­siä, joten toi­vom­me rek­ry­toin­tiin liit­ty­vät kysy­myk­set säh­kö­pos­tit­se. Kii­tos!