Verk­ko­kau­pat

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen – verk­ko­kau­pan teh­tä­vä on myy­dä

 

Kau­pan lii­ton ja Kan­tar TNS:n jul­kai­se­man Digi­taa­li­nen kaup­pa 2016 -tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set käyt­ti­vät verk­ko-ostok­siin vii­me vuon­na yhteen­sä 8,5 mil­jar­dia euroa. Verk­ko­kaup­pa on kas­va­nut sel­keäs­ti vuo­si vuo­del­ta, ja yhä useam­min ostos­ta­pah­tu­ma teh­dään mobii­li­lait­teel­la. Res­pon­sii­vi­ses­ti toi­mi­va eli eri kokoi­siin näyt­töi­hin mukau­tu­va verk­ko­kaup­pa kerää siis huo­mat­ta­vas­ti enem­män lii­ken­net­tä kuin mukau­tu­ma­ton kil­pai­li­jan­sa.

Verk­ko­kau­pan tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia sekä asiak­kaan että omis­ta­jan kan­nal­ta ovat nopeus, tur­val­li­suus ja käy­tän­nöl­li­syys. Kun tähän lisä­tään tyy­li­käs ulkoa­su, alkaa paket­ti olla kasas­sa. Res­pon­sii­vi­suu­den mer­ki­tys­tä ei voi koros­taa lii­kaa, sil­lä jos­sa­kin ostos­pro­ses­sin vai­hees­sa asia­kas käyt­tää hyvin toden­nä­köi­ses­ti mobii­li­lai­tet­ta.

Hyväs­sä verk­ko­kau­pas­sa on

  • sel­keä ja help­po­käyt­töi­nen käyt­tö­liit­ty­mä
  • res­pon­sii­vi­nen toi­mi­vuus
  • nopeat latau­tu­mi­sa­jat
  • help­po päi­vi­tet­tä­vyys
  • kävi­jä­seu­ran­ta kun­nos­sa.

Pla­ti­na verk­ko­kau­pan toteut­ta­ja­na

Toteu­tam­me verk­ko­kau­pat nyky­ai­kai­sin nor­mein res­pon­sii­vi­sik­si ja haku­ko­neys­tä­väl­li­sik­si. Val­mis verk­ko­kaup­pa on help­po päi­vit­tää ja se on tar­vit­taes­sa laa­jen­net­ta­vis­sa eri­lai­sin lisä­toi­min­nal­li­suuk­sin. Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen avul­lam­me on vai­va­ton­ta, ja asiak­kai­dem­me käy­tös­sä on laa­ja ohje­si­vus­to.

Pla­ti­na raken­taa verk­ko­kau­pat pää­osin WooCom­mercen poh­jal­le. WooCom­merce on WordPres­siin lisät­tä­vä verk­ko­kaup­pao­mi­nai­suus, joka toi­mii alus­ta­na yli 39 % maa­il­man kai­kis­ta verk­ko­kau­pois­ta, ja sitä käyt­tää iso jouk­ko maa­il­man­luo­kan brän­de­jä. WooCom­merce on ket­te­rä, sel­keä ja käy­tän­nöl­li­nen verk­ko­kaup­pa­rat­kai­su.