Verk­ko­si­vut

Res­pon­sii­vi­set, myy­vät verk­ko­si­vut toi­mi­vat mark­ki­noin­nin perus­ta­na

 

Lähes jokai­nen osto- ja tie­don­ha­ku­pro­ses­si alkaa Google-haul­la. Nyky­ai­kai­nen, toi­mi­va ja tyy­li­käs verk­ko­si­vu on tehok­kaim­pia kei­no­ja poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­seen. 

Väi­täm­me, että verk­ko­si­vu on itse asias­sa yri­tyk­sen paras mai­nos. Mik­si? Eri­lai­set mai­nos­kam­pan­jat voi­vat hou­ku­tel­la pai­kal­le run­sain jou­koin kiin­nos­tu­nei­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta, mut­ta kaup­paa ei kui­ten­kaan tule. Mai­nok­sen herät­tä­mä kiin­nos­tus ei muu­tu kon­ver­siok­si, jos sivu ei toi­mi. Koti­si­vut ovat kai­ken perus­ta: nii­den on olta­va kun­nos­sa, jot­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­hin panos­ta­mi­nen kan­nat­taa.  

Har­kit­se verk­ko­si­vu­jen uusi­mis­ta, jos

  • sivut ovat hitaat ja näyt­tä­vät van­han­ai­kai­sil­ta
  • sivut eivät toi­mi res­pon­sii­vi­ses­ti
  • sivut eivät enää pal­ve­le tar­koi­tus­taan (esi­mer­kik­si yri­tyk­sen työn­ku­va tai yri­ty­sil­me on muut­tu­nut)
  • sivu­ja on han­ka­la päi­vit­tää itse
  • sivut eivät myy

Pla­ti­na verk­ko­si­vu­jen toteut­ta­ja­na

Raken­nam­me res­pon­sii­vi­set, käy­tän­nöl­li­set verk­ko­si­vut toi­vei­den­ne mukaan. Res­pon­sii­vi­suu­del­la tar­koi­te­taan sitä, että sivus­to sekä toi­mii hyvin että näyt­tää hyväl­tä lait­tees­ta riip­pu­mat­ta. Val­miin sivus­ton käyt­tö ja päi­vit­tä­mi­nen on help­poa, ja se on tar­vit­taes­sa laa­jen­net­ta­vis­sa eri­lai­sin lisä­toi­min­nal­li­suuk­sin. 

Sivut toteu­te­taan WordPress-poh­jal­le. WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mä on suo­sit­tu, sil­lä se on ilmai­nen, haku­ko­neys­tä­väl­li­nen, moni­puo­li­nen ja hyvin rää­tä­löi­tä­vä jul­kai­su­jär­jes­tel­mä. Inter­ne­tin kai­kis­ta verk­ko­si­vus­tois­ta joka nel­jäs on toteu­tet­tu WordPres­sil­lä.

Toteu­tam­me koti­si­vut koke­muk­sel­la ja ammat­ti­tai­dol­la. Tar­joam­me kat­ta­van vali­koi­man verk­ko­si­vu­pa­ket­te­ja niin pie­nil­le kuin suu­ril­le­kin yri­tyk­sil­le.