Avoi­meen läh­de­koo­diin perus­tu­va WordPress on pitä­nyt sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­to­jen mää­räl­lis­tä ykkös­si­jaa jo vuo­sia, ja samal­la pai­kal­la se on edel­leen. Jo noin 28 % kai­kis­ta verk­ko­si­vuis­ta on teh­ty WordPress-poh­jal­le, ja esi­mer­kik­si vuon­na 2016 luo­tiin kes­ki­mää­rin yli 500 WordPress-koti­si­vut päi­väs­sä. Kas­vuen­nus­teet lupaa­vat hyvää jat­kos­sa­kin. Myös me työs­ken­te­lem­me pal­jon WordPres­sin paris­sa, ja tähän asti käyt­tä­mis­täm­me alus­tois­ta se on ollut mie­les­täm­me käy­tän­nöl­li­sin. Vaik­ka lem­pi­lap­sen suo­sio on perus­tel­tu, ei sekään ole täy­del­li­nen. Pino­sim­me WordPres­sil­lä toteu­tet­tu­jen sivu­jen hyviä ja huo­no­ja puo­lia.

WordPress-koti­si­vut ovat help­po­käyt­töi­set ja haku­ko­neys­tä­väl­li­set…

wordpress-kotisivut hyviä puolia


Moni­puo­li­suus ja help­po­käyt­töi­syys

WordPres­sin suo­sio­ta selit­tää ensin­nä­kin sen help­po­käyt­töi­syys ja moni­puo­li­suus. Moni­käyt­töi­syys perus­tuu lähes 50 000 tar­jol­la ole­vaan lisä­osaan, joi­den ansios­ta useim­pia toi­min­nal­li­suuk­sia ei tar­vit­se koo­da­ta alus­ta läh­tien. Esi­mer­kik­si avai­met käteen -pake­teis­sa WordPress on lois­ta­va, sil­lä se on suun­nat­tu suu­rel­le ylei­söl­le. Sen hal­lin­ta­pa­nee­li on sel­keä eikä vaa­di suur­ta tek­nis­tä osaa­mis­ta, joten sitä oppii käyt­tä­mään suh­teel­li­sen nopeas­ti. WordPress miel­le­tään usein pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten tai brän­dien alus­tak­si, mut­ta se tai­puu myös suur­ten nimien käyt­töön. Esi­mer­kik­si Dis­neyn ja The New York Time­sin yri­tys­si­vut on raken­net­tu WordPress-poh­jal­le.

Verk­ko­kaup­pa­toi­min­non yhdis­tä­mi­nen WordPress-sivuun tapah­tuu ket­te­räs­ti esi­mer­kik­si suo­sit­tu­jen WooCom­merce- tai Sho­pi­fy-lisä­osien avul­la.

Haku­ko­neys­tä­väl­li­syys

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on useim­mi­ten lähes vält­tä­mät­tö­myys näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­seen. WordPress-poh­jal­la tämä on ymmär­ret­ty hyvin, ja tar­jol­la ole­vien lisä­osien ansios­ta WP on yksi haku­ko­neys­tä­väl­li­sim­mis­tä alus­tois­ta. Koo­dia ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se puu­kot­taa lain­kaan, ja aikaa vapau­tuu ala­ti muut­tu­vaan näky­vyys­ti­lan­tee­seen rea­goi­mi­seen.

Avoin läh­de­koo­di

Avoin läh­de­koo­di on eräs WordPres­sin suu­rim­pia etu­ja. Läh­de­koo­di on kaik­kien tar­kas­tel­ta­vis­sa ja muo­kat­ta­vis­sa. Avoi­men läh­de­koo­din peri­aa­te mah­dol­lis­taa koo­din jaka­mi­sen kehit­tä­jien kes­ken, eikä kaik­kea vält­tä­mät­tä tar­vit­se koo­da­ta alus­ta alkaen.

Laa­ja käyt­tä­jä­kun­ta

Kos­ka WordPres­sil­lä on laa­ja käyt­tä­jä­kun­ta, on kaik­kien saa­ta­vil­la myös erit­täin laa­ja tuki­ver­kos­to. WordPress-koti­si­vut ovat sii­nä­kin mie­les­sä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­set, että lähes kaik­ki on alus­ta alkaen mah­dol­lis­ta ope­tel­la itse­näi­ses­ti käyt­tä­jä­foo­ru­mien, ohjeis­tuk­sien ja opas­tus­vi­deoi­den avul­la. Ohjei­ta löy­tyy niin ensi ker­taa sivus­toon tutus­tu­val­le kuin esi­mer­kik­si omaa tee­maa raken­ta­val­le.

Tie­to­tur­va

Itse WordPress on tie­to­tur­val­taan tasai­sen var­ma, ja sitä päi­vi­te­tään ja tes­ta­taan sään­nöl­li­ses­ti. Tar­jol­la on lisäk­si usei­ta lisä­osia ja tee­mo­ja tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. Toi­saal­ta tie­to­tur­va voi­daan las­kea myös WP:n heik­kou­dek­si, mut­ta “vika” ei ole itse alus­tas­sa. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa käyt­tä­jien oma toi­min­ta on joh­ta­nut tie­to­tur­van hei­ken­ty­mi­seen tai mur­tu­mi­seen. Esi­mer­kik­si päi­vit­tä­mät­tö­mät lisä­osat ja huo­not sala­sa­nat ovat aina ris­ke­jä.

…mut­ta heik­kouk­sia löy­tyy niis­tä­kin

WordPress-kotisivut huonoja puolia

Avoin läh­de­koo­di

Vaik­ka avoin läh­de­koo­di on myös eräs WordPres­sin suu­rim­pia etu­ja, sil­lä­kin on kään­tö­puo­len­sa. Koko sivus­ton läh­de­koo­di on kaik­kien näh­tä­vil­lä, joten myös sii­nä mah­dol­li­ses­ti ole­vat heik­kou­det ovat bon­gat­ta­vis­sa. Tule­vat muu­tok­set ja päi­vi­tyk­set esi­mer­kik­si lisä­osis­sa eivät myös­kään ole käyt­tä­jän kont­rol­loi­ta­vis­sa, ja nii­den muka­na saat­taa pois­tua jokin omal­la sivul­la tar­peel­li­nen toi­min­to.

Rajat

WordPres­siä ei ole alun­pe­rin suun­ni­tel­tu kovin suu­ril­le pro­jek­teil­le. Laa­jem­man­kin sivus­ton raken­ta­mi­nen on toki mah­dol­lis­ta. Ns. stan­dar­dis­ta poik­kea­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin usei­ta muu­tok­sia jär­jes­tel­mään, mikä nos­taa kus­tan­nuk­sia.

Lisä­osien ja tee­mo­jen päi­vi­tyk­set

Kos­ka WordPress-koti­si­vut on peri­aat­tees­sa muo­vat­tu tee­moil­la ja lisä­osil­la, toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia osasia on pal­jon. Lisä­osia täy­tyy päi­vit­tää usein, ja välil­lä jokin uusi päi­vi­tys ei ole­kaan yhteen­so­pi­va esi­mer­kik­si käy­tös­sä ole­van tee­man kans­sa. Tämä saat­taa aiheut­taa ongel­mia joko toi­min­nois­sa tai sivus­ton ulkoa­sus­sa. Jos yhteen­so­pi­vuuson­gel­mia ilme­nee ja tun­tuu sil­tä, ettei nii­tä saa itse rat­kais­tua, kan­nat­taa kään­tyä sivus­ton kehit­tä­jän puo­leen.